Rexistro civil

Os certificados poderanse solicitar por toda persoa que teña interese, sempre que non exista unha excepción legal ou se requira unha autorización especial.

Por regra xeral e dependendo do tipo de certificado, poderanse solicitar persoalmente no Rexistro Civil correspondente, por correo ordinario correo ou por internet a través da páxina web do Ministerio de Xustiza,sempre con indicación da dirección de entrega.

As certificacións do Rexistro Civil son gratuítas.

No Rexistro Civil, como institución encargada de deixar constancia e de publicitar os feitos e situacións referidas ao estado civil das persoas, inscribiranse os seguintes estados:

 • O nacemento.
 • Modificacións e cambios de nome e apelidos.
 • A filiación, que indica a relación de parentesco existente entre as persoas.
 • As modificacións xudiciais á capacidade de obrar das persoas en situacións de prodigalidade, incapacidade, declaradas en concurso, quebra ou suspensión de pagamentos.
 • A emancipación, como situación excepcional onde se pode obter a capacidade de obrar limitada antes dos 18 anos.
 • Declaracións de ausencia.
 • Declaración de falecemento.
 • A nacionalidade.
 • A veciñanza civil.
 • A patria potestade, a tutela e outras representacións legais
 • O matrimonio.
 • A defunción.

Nos rexistros civís expídense varios tipos de certificacións: nacemento, nome e apelidos, matrimonio, fe de vida e estado, defunción, nacionalidade, tutela, etc.

Todos eles son documentos oficiais que acreditan e informan dos feitos e situacións relacionados co estado civil dunha persoa.

Os certificados, por regra xeral non teñen data de caducidade ou validez, sendo o órgano ou institución que solicita a presentación do certificado solicitado, o que pode impoñer unha antigüidade non superior a unha data determinada.

O Rexistro Civil español estrutúrase principalmente nos seguintes rexistros:

 • Os rexistros municipais, están a cargo do xuíz de Primeira Instancia, asistido por un secretario, existindo polo menos un en cada termo municipal. Naquelas localidades onde non exista un xulgado de Primeira Instancia, a función de Rexistro Civil é exercida polos xulgados de Paz.
 • O Rexistro Central, situado en Madrid e nel inscríbense os feitos que non poden inscribirse en ningún outro rexistro e feitos excepcionais: cambios de nacionalidade, matrimonios secretos, o nacemento e as defuncións de españois no estranxeiro, modificacións xudiciais da capacidade de obrar, etc.
 • Os rexistros consulares, con funcións de Oficina de Rexistro Civil a cargo dos cónsules de España no estranxeiro.