Requisitos de inscrición

"A solicitude debe ir acompañada da fotocopia do DNI, certificación de empadroamento dos membros da parella nalgún municipio de Galicia, acreditación do estado civil de ambos..."

Para a inscrición das parellas de feito, os seus membros deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • Ser maiores de idade.
 • Non ter relación de parentesco en liña recta por consanguinidade ou adopción nin colateral por consanguinidade ou adopción ata o terceiro grao.
 • Manifestar a vontade de constitución de parella de feito a través de modelo normalizado.
 • Non estar ligado por matrimonio ou ter formalizada parella de feito con outra persoa.
 • Non estar incapacitado xudicialmente para rexer a súa persoa.
 • Ter un dos membros da parella a veciñanza civil galega.
 • Acreditar o empadroamento dos membros da parella no mesmo domicilio, nalgún municipio de Galicia.

A solicitude debe ir acompañada da seguinte documentación:

 • Fotocopia compulsada do DNI de ambos os dous membros da parella ou, en caso de estranxeiros, documento similar no seu país.
 • Certificación de empadroamento dos membros da parella nalgún municipio de Galicia.
 • Acreditación do estado civil de ambos os dous membros da parella mediante certificación do Rexistro Civil ou equivalente no caso de estranxeiros.
 • Declaración de vontade de constituír unha parella de feito.
 • Declaración responsable de ambos os dous de non ter constituída parella de feito con outra persoa.
 • Se é o caso, sentenza xudicial de divorcio, ou nulidade ou certificado literal de matrimonio no que conste ningún destes extremos.
 • Declaración responsable de non ter relación de parentesco en liña recta por consanguinidade ou adopción nin colateral por consanguinidade ou adopción ata o terceiro grao.
 • Declaración responsable de non estar incapacitado para os efectos de prestar o seu consentimento para constituír unha parella de feito.
 • Fotocopia compulsada do libro de familia, ou equivalente, nos casos nos que houbese fillos ou fillas comúns ou de calquera dos membros da parella.