Contidos
Contidos

Requisitos de inscrición

"A solicitude debe ir acompañada da fotocopia do DNI, certificación de empadroamento dos membros da parella nalgún municipio de Galicia, acreditación do estado civil de ambos..."

Para a inscrición das parellas de feito, os seus membros deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • Ser maiores de idade.
 • Non ter relación de parentesco en liña recta por consanguinidade ou adopción nin colateral por consanguinidade ou adopción ata o terceiro grao.
 • Manifestar a vontade de constitución de parella de feito a través de modelo normalizado.
 • Non estar ligado por matrimonio ou ter formalizada parella de feito con outra persoa.
 • Non estar incapacitado xudicialmente para rexer a súa persoa.
 • Ter un dos membros da parella a veciñanza civil galega.
 • Acreditar o empadroamento dos membros da parella no mesmo domicilio, nalgún municipio de Galicia.

A solicitude debe ir acompañada da seguinte documentación:

 • Fotocopia compulsada do DNI de ambos os dous membros da parella ou, en caso de estranxeiros, documento similar no seu país.
 • Certificación de empadroamento dos membros da parella nalgún municipio de Galicia.
 • Acreditación do estado civil de ambos os dous membros da parella mediante certificación do Rexistro Civil ou equivalente no caso de estranxeiros.
 • Declaración de vontade de constituír unha parella de feito.
 • Declaración responsable de ambos os dous de non ter constituída parella de feito con outra persoa.
 • Se é o caso, sentenza xudicial de divorcio, ou nulidade ou certificado literal de matrimonio no que conste ningún destes extremos.
 • Declaración responsable de non ter relación de parentesco en liña recta por consanguinidade ou adopción nin colateral por consanguinidade ou adopción ata o terceiro grao.
 • Declaración responsable de non estar incapacitado para os efectos de prestar o seu consentimento para constituír unha parella de feito.
 • Fotocopia compulsada do libro de familia, ou equivalente, nos casos nos que houbese fillos ou fillas comúns ou de calquera dos membros da parella.