Tradutores e intérpretes no ámbito da xustiza

"As principais funcións dos traductores e dos intérpretes son trasladar o contido dun documento ou unha conversación oral dunha lingua a outra"

O perfil profesional de tradutores e intérpretes que exercen a súa actividade no ámbito da xustiza está composto polos seguintes profesionais:

 • Os tradutores e intérpretes xudiciais. Aqueles profesionais que traballan para os órganos xudiciais ou no ámbito da Administración de xustiza traducindo todo tipo de documentos necesarios para un proceso xudicial ou realizando a función de trasladar unha conversación dunha lingua a outra no ámbito dun proceso xudicial. As titulacións de acceso a este grupo son variadas: licenciatura en tradución e interpretación, Filoloxía, dereito, etc. Estes profesionais á súa vez divídense en:
  • Tradutores e intérpretes xudiciais de plantilla. Aqueles profesionais que pertencen a Administración de xustiza.
  • Tradutores e intérpretes independentes. Os profesionais que realizan as traducións ou interpretacións para os órganos xudiciais a través da empresa adxudicataria do servizo de tradución e interpretación da Administración de xustiza da comunidade autónoma ou órgano xudicial na que así se determinase. Estes profesionais tamén poderán realizar intervencións puntuais nos órganos xudiciais en virtude da súa pericia constatada na tradución e interpretación.

As funcións que desempeñan os tradutores e intérpretes xudiciais están amparadas pola Lei Orgánica do Poder Xudicial, segundo a cal, en todas as actuacións orais, o xuíz ou tribunal poderá habilitar como intérprete a calquera persoa coñecedora da lingua empregada, logo de xuramento ou promesa daquela.

 • Os tradutores e intérpretes xurados, son profesionais nomeados polo Ministerio de Asuntos Exteriores ou pola comunidades autónomas con competencia na materia e habilitados para realizar traducións e interpretacións xuradas. Poden abranguer tanto o ámbito público (certificacións e títulos, documentos de Rexistro Civil) coma o ámbito privado (documentación administrativa e documentación notarial). O nomeamento indicado pode alcanzarse polas seguintes vías:
  • Superación do exame que convoca o propio Ministerio de Asuntos Exteriores anualmente.
  • Xustificación dunha serie de créditos en tradución e interpretación xurídica (licenciatura ou grao en Tradución e Interpretación).

Independentemente de se se trata de tradutores e intérpretes xudiciais ou tradutores ou intérpretes xurados, as principais funcións de ambos os dous son:

 • No caso dos tradutores, trasladar o contido dun documento que foi redactado nunha lingua a outra lingua.
  • tradución será xurada cando, a través da habilitación oficial concedida pola Administración, certifícase, sela e asina a validez da tradución e a súa fidelidade respecto ao documento orixinal, características esixidas polos organismos e autoridades que requiren traducións xuradas.
  • As traducións poderán ser solicitadas con motivo de sometemento a proba de diversa documentación oficial en xuízos, vistas e procedementos administrativos: certificacións e títulos oficiais, escrituras, contratos, documentación administrativa, documentación notarial, etc. todos eles redactados nunha lingua diferente á oficial seguida no proceso xudicial.
 • No caso dos intérpretes, trasladar unha conversación dunha lingua a outra.
  • A interpretación será xurada cando, a través da habilitación oficial concedida pola Administración, o intérprete certifica a veracidade e fidelidade das conversacións que traduciu.
  • As interpretacións pódense solicitar con motivo de comparecencias de testemuñas, acusados ou demandados estranxeiros en xuízos e vistas, toma de declaracións nas comisarías de policía, etc. 

Para saber máis...