Comunicacións electrónicas

Acceso a Lexnet

Aliñado cos cambios lexislativos introducidos principalmente pola Lei 42/2015 de reforma da Lei de axuizamento civil no ano 2015 leváronse a cabo as actuacións precisas para a implantación do sistema LEXNET, como ferramenta para levar a cabo calquera tipo de comunicación electrónica entre os distintos órganos xudiciais de Galicia e os profesionais, servizos xurídicos e entidades que determina o Real Decreto 1065/2015, do 27 de novembro, sobre comunicacións electrónicas na Administración de Xustiza no ámbito territorial do Ministerio de Xustiza e polo que regula o sistema LexNET, incluída a presentación de demandas e escritos.

Este novo modelo de relación da Administración de Xustiza cos operadores xurídicos e entidades habilitadas supón un importante avance no camiño cara ao expediente xudicial electrónico e un incremento substancial na eficiencia e axilidade destas comunicacións. Non obstante, é un proceso complexo no que xorden multitude de dúbidas e casuísticas novas que deben ser aclaradas ou procedementadas, respectivamente, para lograr o obxectivo de eficiencia, axilidade e calidade na xestión procesual dos xulgados de Galicia.