Preguntas frecuentes

Cando o sistema Lexnet  non estea dispoñible a presentación poderase levar a cabo de xeito presencial achegando o xustificante de indispoñibilidade do servizo emitido polo propio sistema:

Non será valida como xustificación a presentación das capturas de pantalla do erro sucedido durante a presentación.

Os profesionais da xustiza dispoñen dunha opción de menú en Lexnet que lles permite habilitar a persoal autorizado para acceder á súa caixa de correo e utilizar a totalidade de funcionalidades dispoñibles na aplicación.

No seguinte documento poden verse os pasos concretos para levar a cabo esta autorización:

Nunha substitución é posible presentar escritos e documentos, trasladar copias e recibir actos de comunicación en substitución dun profesional do mesmo corpo, cando así o prevén as súas normas estatutarias.

Nunha autorización de persoal é posible presentar escritos e realizar actos de comunicación en nome doutro profesional a través da súa propia caixa de correo. Os profesionais autorizados deben acceder co seu certificado persoal, pero os escritos e documentos a enviar deben estar firmados polo titular da caixa de correo, posto que, a todos os efectos, serán presentados no seu nome.

Si, é obrigatorio que todos os documentos da presentación telemática veñan asinados electronicamente polo profesional que os presenta, non sendo válidos os documentos que presentan unha firma manuscrita escaneada.

Para levar a cabo a sinatura electrónica existen multitude de ferramentas, como por exemplo Valide

Teño que marcar o campo “documentación incompleta” e achegarme a oficina de rexistro e reparto correspondente para presentar, en formato electrónico e correctamente asinada, o resto de documentación da presentación.

Esta documentación debe ir acompañada do formulario “Modelo para a presentación directa de documentos nas Oficinas de Rexistro e Reparto ou Xulgados únicos no partido xudicial” que pode descargar aquí.

No caso de darme conta que un escrito que acabo de presentar de xeito telemático non está correcto, antes de levar a cabo unha segunda presentación do mesmo escrito, debo poñerme en contacto coa Oficina de Rexistro e Reparto correspondente para comunicarlle o erro cometido e que rexeiten dita presentación antes de incorporala ao sistema de xestión precesual

Os distintos documentos que achegue á presentación deberían de ser escaneados de xeito separado, en branco e negro e cunha resolución de 200 puntos por polgada (200ppp).

A presentación de escritos iniciadores de execución non está dispoñible en algunhas das plataformas homologadas, polo que no caso de estar nesta situación deberei acceder directamente a Lexnet para poder levala a cabo.

A opción de presentar execución, distingue entre execución de título xudicial ou extraxudicial, de xeito que unha demanda de execución hipotecaria debera presentarse como “iniciador de execución”

  • Ter preparados os equipos informáticos nos que se vaia a utilizar Lexnet segundo o indicado en http://infolexnet.justicia.es
  • Dispoñer de tarxetas criptográficas cun certificado electrónico recoñecido por Industria e aceptado por Lexnet (http://infolexnet.justicia.es)
  • Dotar aos usuarios de escáneres para os casos onde non vaian traballar con documentos electrónicos na súa orixe, e polo tanto deban dixitalizar documentos en formato papel. Estes escáneres deben contar coa funcionalidade de Recoñecemento Óptico de Caracteres (OCR) para que os documentos que se remitan aos Órganos Xudiciais permitan a realización de buscas por contido; tamén deberán estar configurados cunha resolución de 200 puntos por polgada e en branco e negro.
  • Contar cunha caixa de correo de Lexnet que debo solicitar mediante un correo electrónico á conta cau-periferico@xunta.es onde recibirás as instrucións precisas para realizar este trámite. Se tes algunha dúbida tamén podes contactar co CAU no teléfono 881 995 300.

Para máis información accede a: https://www.eidolocal.gal/ficha-servicio?id=20120

  • Procedementos nos que se soliciten medidas cautelares de calquera orde xurisdicional, medidas provisionais en procesos de familia, medidas cautelarísimas no orde contencioso administrativo, e medidas solicitadas en procedementos xudiciais de Violencia sobre a Muller.
  • Procedementos relativos á protección de dereitos fundamentais no orde civil, social e contencioso administrativo
  • Procedementos nos que se fixese un sinalamento para unha data próxima, entendéndose como tales, aqueles nos que medien menos de dez días entre a data de presentación do escrito e o día sinalado para a celebración da vista ou comparecencia.

A totalidade de datos do demandante e os datos que coñeza do demandado, no caso de non dispor do DNI do demandado non se deberá cubrir ningún dato referente ao mesmo.