Cita previa nos rexistros civís

É necesario pedir cita previa para acudir ao Rexistro Civil co obxectivo de evitar desprazamentos innecesarios ás sedes. Antes de solicitar a cita, infórmese sobre a documentación que debe presentar no seu Rexistro Civil.

A continuación pode atopar a documentación necesaria para cada trámite nos distintos rexistros civís:

INSTRUCIÓNS QUE DEBE CONSULTAR ANTES DE PEDIR A CITA

Por favor, antes de solicitar cita previa, consulte a información do trámite que desexa realizar e se ten alguna dúbida envíe a súa consulta a través do correo registrocivil.acoruna@justicia.es

Só poderán solicitar cita previa as persoas empadroadas no partido xudicial deste rexistro civil, e persoas con interese lexítimo. En caso contrario, a cita non será atendida.

É obrigatorio pedir cita a través desta páxina para:

 • Nacionalidade, traslados, vecindade civil.
 • Matrimonio: presentación documentación e capitulacións.
 • Matrimonio: ratificacións, audiencia previa e declaración de dúas testemuñas.

Para os seguintes trámites deberá cursar a súa solicitude de cita a través do correo registrocivil.acoruna@justicia.es:

 • Disforia de xénero.
 • Recoñecemento e expedientes de filiación.
 • Cambio de nome e apelidos, inversión de apelidos, tradución do nome.
 • Inscricións de nacementos fóra de prazos, legaxo de abortos.
 • Corrección de erros.

Para os seguintes trámites non se necesita cita previa, neste caso, o horario de atención ao público no Rexistro é de 9 a 14 horas, de luns a venres. Certificacións e recollida de documentación, de 9 a 18 horas, de luns a venres, e sábados, de 10 a 13 horas:

 • Fe de vida.
 • Solicitude de certificados. (Recoméndase pedilos a través do correo electrónico registrocivil.acoruna@justicia.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Xustiza para evitar desprazamentos innecesarios).
 • Inscricións recén nados.
 • Demais trámites non incluídos en ningún dos anteriores.

Non se tramita neste Rexistro Civil a apertura de expedientes de NACIONALIDADE POR RESIDENCIA, salvo a autorización necesaria para a súa obtención polos menores de 14 anos. A nacionalidade por residencia deberá solicitala ante a sede electrónica do Ministerio de Xustiza ou nos rexistros administrativos establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.

É indispensable acudir cos documentos que se poden descargar abaixo deste apartado debidamente cubertos. Por favor, antes de solicitar unha cita, comprobe que dispón de toda a documentación solicitada. E lembre asistir á cita debidamente identificado/a con DNI, NIE ou pasaporte.

 • Certificacións, fes de vida/estado e duplicado libro familia
 • Expedientes matrimoniais
 • Capitulacións matrimoniais
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación (só se poderá presentar por unha das persoas contraíntes ou os proxenitores destas con autorización asinada):
  • Capitulacións (copias tanto para o rexistro civil como para as persoas contraíntes)
  • DNI
  • Autorización asinada polas persoas contraíntes no caso de levalas os seus proxenitores
 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do NIE ou pasaporte
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal actual
   • Xustificante da data de notificación da resolución pola que se lle concede a nacionalidade
 • Expedientes matrimoniais
 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do permiso de residencia e, se o tivese, orixinal e fotocopia do libro de familia español
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma)
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal conxunta
 • Capitulacións matrimoniais
  Para este caso a persoa interesada ou persoa autorizada cun poder especial para a realización deste trámite deberá presentar a seguinte documentación:
  • Capitulacións (copias tanto para o rexistro civil como para as persoas contraíntes)
  • DNI
 • Fe de vida e estado
 • Entrega de documentación para outros expedientes
 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do permiso de residencia e, se o tivese, orixinal e fotocopia do libro de familia español
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma)
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal conxunta
 • Expedición do libro de familia, duplicados e anotacions.
 • Entrega de documentación para todo tipo de expedientes.
 • Capitulacións matrimoniais.
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación (só se poderá presentar por unha das persoas contraíntes ou os proxenitores destas con autorización asinada):
  • Capitulacións (copias tanto para o rexistro civil como para as persoas contraíntes)
  • DNI
  • Autorización asinada polas persoas contraíntes no caso de levalas os seus proxenitores
 • Expedición de certificacións e fes de vida.

Para a expedición de certificados, fes de vida e inscricións dentro do prazo de nacementos e defuncións non é necesaria a cita previa, podendo comparecer no rexistro de 9 a 14 horas. Para calquera outro trámite deben pedir cita no apartado "Xuras e outros expedientes".

INSTRUCIÓNS QUE DEBE CONSULTAR ANTES DE PEDIR A CITA

Por favor, antes de solicitar cita previa, consulte a información do trámite que desexa realizar, así como a documentación que debe reunir e os modelos/solicitudes que debe descargar e cubrir. Se ten algunha dúbida, envíe a súa consulta a través do correo electrónico registrocivil.ponteareas@justicia.es

REQUISITOS PARA PEDIR CITA

 • Só poderán solicitar cita previa as persoas empadroadas en Ponteareas ou no partido xudicial deste rexistro civil (dependendo do trámite varía o criterio de empadroamento) e persoas con interese lexítimo.
 • Debe acudir o día da cita coa documentación indicada en cada trámite e é moi recomendable acudir cos modelos e solicitudes (dispoñibles na páxina web de cita previa) debidamente cubertos, pois isto reduce os tempos de espera. E lembre asistir á cita debidamente identificada/o con DNI, NIE ou pasaporte.

TRÁMITES QUE NON PRECISAN CITA

 • Os certificados de nacemento, matrimonio e defunción ocorridos en Ponteareas deberán solicitarse a través do correo registrocivil.ponteareas@justicia.es, indicando NOME e APELIDOS e a DATA do feito (se fose posible, tamén tomo e páxina), e pola mesma vía indicaráselle a data en que pode recollelo, no caso de que a persoa solicitante resida en Ponteareas; de non residir en Ponteareas, debe indicar no correo electrónico o enderezo ao que enviarllo. Os devanditos certificados tamén poden obterse a través da páxina web do Ministerio de Xustiza –Sede Electrónica –Trámites (de contar con DNI electrónico, clave PIN ou clave permanente, a expedición é automática).
 • A inscrición de meniñas e meniños acabados de nacer non necesita cita previa. Neste caso, o horario de atención ao público no Rexistro é de 10:00 a 13:00 horas, de luns a venres. Deberán traer cubertas as follas amarelas do hospital, certificado de empadroamento dos proxenitores (no caso de que nos seus DNI non conste como domicilio Ponteareas), DNI/NIE/PASAPORTE dos proxenitores e libro de familia se xa dispoñen del. Se non están casados, ou se o están pero é o primeiro fillo, deben comparecer ambos os proxenitores. No caso das inscricións realizadas polo propio hospital, o Rexistro Civil porase en contacto cos proxenitores cando a inscrición estea completada e poidan pasar a retirar o seu libro de familia.
 • Tampouco é necesario solicitar cita para obter o impreso de derradeiras vontades. Neste caso, abonda con acudir ao Rexistro Civil en horario de atención ao público (de 10:00 a 13:00 horas, de luns a venres).

INFORMACIÓN E DÚBIDAS

 • Se desexa realizar algún trámite non recollido no sistema de citas pero que é competencia do Rexistro Civil, póñase en contacto a través do correo registrocivil.ponteareas@justicia.es.

É indispensable acudir cos documentos que se poden descargar debaixo deste apartado debidamente cubertos. Por favor, antes de solicitar unha cita, comprobe que dispón de toda a documentación solicitada.

E lembre asistir á cita debidamente identificado/a con DNI, NIE ou pasaporte.

MATRIMONIO

DUPLICADO DO LIBRO DE FAMILIA

Poden solicitar duplicado do libro de familia as persoas que sexan titulares deste e que estean empadroadas en Ponteareas. Revise as instrucións e documentación a aportar en cada caso:

FE DE VIDA E ESTADO

 • A persoa solicitante deberá estar empadroada en Ponteareas.
 • Deberá comparecer a persoa interesada provista do seu DNI no que conste o domicilio en Ponteareas; se non consta, deberá presentar un certificado de empadroamento.
 • No caso de non poderse desprazar por motivos médicos, a persoa que faga a solicitude no seu nome deberá traer cuberto o formulario que se achega e un informe actual do médico de familia, ademais do seu DNI e o DNI do/da solicitante.

INSCRICIÓN DE NACEMENTO

 • Inscrición de nacemento fóra de prazo: poderán solicitar a inscrición de nacemento fóra do prazo as persoas nadas no partido xudicial de Ponteareas. O interesado debe de comparecer co seu DNI, NIE ou pasaporte, coa Folla de datos cuberta e presentar a seguinte documentación:
  • Certificación negativa de inscrición.
  • Certificado bautismal, de ser o caso.
  • Certificados de nacemento dos seus pais.
  • Certificado de matrimonio e nacemento dos seus fillos, de ser o caso.
  • Certificado de empadroamento actualizado.
  • Copia do DNI.
  • Folla declaratoria de datos.
 • Inscrición do nacemento dun español ocorrido no estranxeiro: as persoas solicitantes deberán estar empadroadas no partido xudicial de Ponteareas e deberán comparecer o día da cita os dous proxenitores co seu dni/pasaporte/nie coa seguinte documentación:
  • Certificado de nacemento do Rexistro Civil local estranxeiro, legalizado/apostilado e traducido, de ser o caso.
  • Certificado literal de nacemento actualizado expedido polo Rexistro Civil español do proxenitor que lle transmite a nacionalidade española.
  • Fotocopia do DNI/pasaporte/NIE dos proxenitores.
  • Certificado literal de matrimonio dos proxenitores.
  • Certificado de empadroamento en Ponteareas.
  • Libro de familia (orixinal e unha fotocopia), se dispoñen del.

NOME E APELIDOS

FILIACIÓN

CAMBIOS REXISTRAIS

NACIONALIDADE

VECIÑANZA CIVIL

Poderán solicitar o cambio da veciñanza común á veciñanza galega as persoas que acrediten que levan vivindo en Galicia más de dous anos. Para solicitala, deberán estar empadroadas no partido xudicial de Ponteareas. A documentación precisan é a seguinte:

 • Certificado de nacemento actualizado.
 • Empadroamento actualizado dos dous últimos anos.
 • Orixinal e fotocopia do DNI.

As persoas interesadas deberán acudir ao rexistro CO SEU DNI.

 • Información xeral
 • Información expedientes
 • Expedientes matrimoniais
 • Xuras de nacionalidade
  Para este caso a persoa interesada deberá presentar a seguinte documentación:
  • Cuestionario de datos relativos ao seu nacemento, cuberto con letra clara e en maiúsculas
  • Orixinal e fotocopia do NIE ou pasaporte
  • Os seguintes orixinais:
   • Certificación literal de nacemento, debidamente legalizada ou apostillada e traducida ao español (se estivese noutro idioma)
   • Certificacións de antecedentes penais actualizadas, do seu país de orixe e español
   • Certificación padroal actual
   • Xustificante da data de notificación da resolución pola que se lle concede a nacionalidade
 • Capitulacións matrimoniais
 • Fe de vida
 • Nacementos
  Deben comparecer ambos proxenitores cos seus documentos de identidade nos seguintes casos:
  • Que sexa o/a primeiro/a fillo/a (aínda que estean casados)
  • Que non estean casados
 • Certificacións