Calculadora de taxas xudiciais

Calculadora aplicable ás persoas xurídicas. As persoas físicas están exentas do pago de taxas dende o 1 de marzo de 2015

TOTAL COTA TRIBUTARIA
Tipo de proceso
Seleccione a orde xuridiscional
Seleccione o tipo
Contía no procedemento xudicial
Base impoñible (€):
Indeterminada (asume 18.000 €)
Bonificación do 10% pola utilización de medios telemáticos
Cantidad fixa
Total:
Total cantidade variable

Total:

Base impoñible de 0 a 1 millón € ao 0,5 % =

Resto base impoñible € ao 0,25 % =

Exencións (funcionarios):

No caso de conformidade ou acordo devolverá : € ao 60 % =

Conforme a Lei 10/2012, do 20 de novembro e ao Real Decreto-Lei 3/2013, do 22 de febreiro, a Xunta de Galicia non se responsabiliza polos cálculos aquí ofrecidos. Comprobe a súa validez antes de introducilos no formulario publicado polo Ministerio.