Cita previa nas Oficinas de Atención á Vítima e á Cidadanía

Co obxectivo de evitar desprazamentos innecesarios, é preciso pedir cita previa para acudir a calquera Oficina de Atención á Vítima e á Cidadanía. Antes de solicitar a cita, infórmese sobre os trámites e a documentación que debe presentar ao acudir á súa oficina. Pode atopar tamén unha serie de xestións para as que non é preciso solicitar cita presencial e para as que pode descargar directamente a documentación e entregala nos lugares indicados en cada caso.

Por favor, antes de solicitar cita previa, consulte a información do trámite que desexa realizar, así como a documentación que debe reunir e os modelos/solicitudes que debe descargar e cubrir. Se ten algunha dúbida, envíe a súa consulta a través do correo electrónico cidadan.vitimas.coruna@xustiza.gal.

Pida cita previa online para os seguintes trámites:

>Solicitude de xustiza gratuíta

Se está empadroado/a no partido xudicial da Coruña (A Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Cerceda, Culleredo e Oleiros) e quere solicitar xustiza gratuíta para tramitar procedementos xudiciais fóra dos Partidos Xudiciais da Coruña, Betanzos e Carballo, debe ter en conta:

 • Se o procedemento que se pretende iniciar está suxeito a un prazo, deberá achegar a resolución que se pretenda recorrer, a solicitude cuxa desestimación por silencio administrativo negativo preténdese recorrer (en caso de ser recursos contra resolucións da administración) ou copia da acta de conciliación ante o SMAC (procedementos laborais).
 • Se o procedemento está xa en trámite, deberá achegar copia de resolución onde se identifique dito procedemento e o xulgado.

Debe ter en conta que hai que solicitar xustiza gratuíta para cada persoa e, no seu caso, para cada procedemento xudicial.

Ademais, recoméndase que se todos os membros dunha agrupación familiar van pedir xustiza gratuíta a soliciten no mesmo día. En caso de fillos/as menores de idade, deberán comparecer ambos os proxenitores acreditando documentalmente a filiación.

>Entrega de formularios e outros trámites/consultas

Para evitar desprazamentos innecesarios, a Oficina de Atención á Vítima e á Cidadanía de A Coruña pon á súa disposición os seguintes formularios, unha vez cubertos, debe entregalos na Oficina de Atención á Vítima e á Cidadanía (Edificio dos Xulgados da Coruña, Rúa Monforte S/N, CP 17071, A Coruña):

 • Xuízo verbal civil determinado por razón da contía (menor a 2.000 euros)
 • En contía superior necesítase avogado e procurador, salvo que esa clase de xuízo proceda por razón da materia, nese caso necesítase avogado e procurador.

  Se precisa máis información pode consultar a Guía informativa de xuízo verbal editada polo Consello Xeral do Poder Xudicial.

 • Xuízo monitorio civil xeral
 • Se precisa máis información pode consultar a Guía informativa do Procedemento Monitorio editada polo Consello Xeral do Poder Xudicial.

 • Xuízo monitorio civil de comunidades de propietarios
 • Se precisa máis información pode consultar a Guía informativa do Xuízo Monitorio editada polo Consello Xeral do Poder Xudicial.

 • Xurisdición voluntaria
 • Conciliación
 • Execución laudo arbitral
 • Testemuños/certificación resolucións e actuacións xudiciais
 • Manifestación
 • Intervención xudicial por videoconferencia
 • Desempeño tutelar
 • Autorización xudicial
 • Solicitude de testemuñas
 •  

  Xestións sen cita

  >Solicitude de localización de procedementos xudiciais: o correo electrónico é o modo xeral para a localización de procedementos xudiciais que afecten á cidadanía.

  • Os/as profesionais (avogados/as, procuradores, graduados/as sociais) que desexen localizar demandas, denuncias, querelas, etc., deberán acompañar xustificante da súa presentación. En caso de querer solicitar os asuntos dos seus clientes, deberán achegar o correspondente poder.
  • Para a cidadanía esixiranse os mesmos documentos para localizar demandas e denuncias e, se o/a interesado/a quere localizar procedementos xudiciais en que figure como interveniente, deberá achegar escaneado ou fotografía do documento identificativo correspondente, así como escaneado ou fotografía dun escrito da súa propia man datado e asinado polo/a interesado/a solicitando a información correspondente.
   En caso de actuar en nome e representación doutra persoa física ou xurídica, deberá acreditar a representación legal, remitindo o correspondente documento público oficial que acredite a representación.
  • Corpos e Forzas de Seguridade, así como resto de Organismos Oficiais Públicos: deberán cursar as súas peticións a través dos seus correos corporativos, a efectos de identificar a orixe dos mesmos.

  • Compañías aseguradoras: achegar poder notarial de representación da compañía, indicar data dos feitos do sinistro, de coñecerse o atestado, indicalo. Así mesmo, a autoridade da cal dimana, o nome e apelidos do/a lesionado/a ou do/as lesionados/as.

  Información xeral: poderá solicitarse telefonicamente (Tlf. 881 881 132).

  Queixas, reclamacións e suxestións relativas ao funcionamento dos Xulgados/Tribunais: pode atopar a información básica na web do Consello Xeral do Poder Xudicial.


  Solicite cita previa para os seguintes trámites:

  • Consultas e trámites xerais. Información xeral e resolución de dúbidas sobre a cumprimentación dos diferentes modelos para aqueles cidadáns/ás que o necesiten.
  • Tramitación de xustiza gratuita para partidos xudiciais de fóra de Santiago
  Xestións sen cita
  • Solicitude de informe sobre procedementos abertos. Pode solicitala a través do correo electrónico cidadan.vitimas.santiago@xustiza.gal enviando a imaxe do DNI (por ambas caras).
  • Xustiza gratuíta. As solicitudes de xustiza gratuíta de procedementos do partido xudicial de Santiago débense remitir ao Colexio de Avogados de Santiago: rúa Eduardo Pondal 4, baixo. Teléfono: 981 581 713.

  Se ten dúbidas sobre algún dos seguintes trámites pode solicitar información no teléfono 981 540 358.

  • Cancelación de antecedentes penais
  • Últimas vontades

  Pida cita de Consultas e trámites xerais para realizar calquera dos seguintes trámites:

  Xestións sen cita
  • Solicitude de informe sobre procedementos abertos. Pode solicitar e remitir a súa solicitude a través do correo cidadan.vitimas.ferrol@xustiza.gal, adxuntando unha copia do DNI do solicitante. Pode consultar o estado dos seus procedementos xudiciais a través da Sede Electrónica Xudicial do Ministerio de Xustiza.
  • Escrito de solicitude xeral. Debe empregar este formulario para adxuntar documentación, cambios de domicilio, etc. Unha vez cumprimentado, entrégueo sen cita previa na Oficina do Decanato dos Xulgados de Ferrol (Edificio dos Xulgados, Rúa Coruña n55, 1 planta).
  • Xustiza gratuíta noutros municipios de fóra de Ferrol. A solicitude será presencial, sen necesidade de pedir cita previa. As solicitudes de xustiza gratuíta de procedementos de Ferrol deben remitirse ao Colexio de Avogados (Edificio dos Xulgados, rúa Coruña, nº55, 1ª planta. Teléfono 981 3592 36).

  Pida cita online para os seguintes trámites:

  • Información xeral.
  • Recollida de documentos para realizar os seguintes trámites (pode descargalos aquí para evitar desprazamentos). Para recoller outros documentos é necesario acudir con cita previa á Oficina.

   Unha vez cubertos, debe entregar os formularios na Oficina de Rexistro e Reparto (Edificio dos Xulgados de Lugo, Praza de Avilés s/n, pranta baixa, CP 27002, Lugo).

  • Solicitude de xustiza gratuíta noutros municipios de fóra de Lugo. As solicitudes de xustiza gratuíta de procedementos de Lugo deben remitirse ao Colexio de Avogados de Lugo (teléfono: 982 24 10 07).
  Xestións sen cita
  • Solicitude de información sobre procedementos abertos. Pode facer a súa solicitude a través do correo cidadan.vitimas.lugo@xustiza.gal adxuntando unha imaxe do DNI do solicitante por ambas caras e un escrito asinado polo solicitante.
  • Información sobre cancelación de antecedentes penais e policiais. Pode facer os seguintes trámites a través da páxina web do Ministerio de Xustiza, sempre e cando a persoa usuaria teña certificado dixital ou clave PIN. No caso contrario, pode solicitar os documentos na Oficina, previa cita.

  Solicite cita previa para os seguintes trámites:

  • Solicitude de información sobre procedementos abertos
  • Información sobre cancelación de antecedentes penais e policiais
  • Información xeral

  Descargue aquí os documentos necesarios para encher e presentar na Oficina de Rexistro e Reparto. Así evitará ter que pedir cita e acercarse á Oficina de Atención á Vitima e Cidadanía para recollelos.  Pida cita online para os seguintes trámites:

  • Consultas xerais
  • Dereitos das vítimas
   • Psicólogo/a (Tlf. 886 218 439)
   • Traballador/a social (Tlf. 886 218 434)
  Xestións sen cita

  Para evitar desprazamentos innecesarios, a Oficina de Atención á Vítima e á Cidadanía de Vigo pon a disposición das persoas usuarias os seguintes formularios, que deberá entregar nos lugares indicados en cada caso:

  • Solicitude de documentos:

   Pode realizar os seguintes trámites de maneira telemática a través da páxina web do Ministerio de Xustiza, sempre e cando conte con certificado dixital ou clave PIN. Do contrario, debe solicitar cita previa no Rexistro de Facenda (Direción: C/ Lalín, 2. Vigo. Teléfono: 912 901 340) ou en calquera outro rexistro dos contemplados na Lei de Procedemento Administrativo Común e entregar presencialmente o formulario debidamente cuberto acompañado dunha fotocopia do DNI.

   Os formularios que aparecen a continuación deben entregarse debidamente cubertos, sen cita previa, na Oficina de Rexistro e Reparto dos Xulgados de Vigo (Edificio novo dos xulgados, rúa Lalín nº 4, planta baixa), en horario de 9 a 15 horas. Hai que levar o formulario orixinal, unha copia para a persoa interesada e tantas copias do formulario cumprimentado coma partes contrarias haxa no procedemento.

  • Solicitude de informe sobre procedementos abertos. Pode solicitar os procedementos escribindo a cidadan.vitimas.vigo@xustiza.gal e adxuntando unha copia do DNI. Se ten algunha dúbida pode chamar aos teléfonos 986 817 851 ou 886 218 493.
  • Xustiza gratuíta. É necesario contactar co Colexio de Avogados de Vigo no teléfono 986 234 652. Pode obter máis información na seguinte ligazón.