Características e competencias

"Facilitar información sobre a identificación, situación e competencia de calquera órgano ou servizo así como responder ás demandas concretas de información sobre competencia dos órganos, procedementos, trámites, requisitos e documentación"

Cada servizo é atendido por persoal ao servizo da Administración de xustiza e ten a función principal de atención personalizada á cidadanía, tanto persoal coma telefónica. Ademais, esta atención debe ser adaptada ás características sociais, culturais e psicolóxicas de cada un dos cidadáns que acudan aos xulgados solicitando atención ou información.

As principais competencias do servizo, que depende do xuíz decano e do secretario xudicial do decanato, son:

  • Facilitar información xeral sobre a identificación, situación e competencia de calquera órgano ou servizo da Administración de xustiza -especialmente, os situados na mesma sede-, así como responder ás demandas concretas de información sobre competencia dos órganos, procedementos, trámites, requisitos e documentación para as actuacións que o cidadán se propoña realizar.
  • Proporcionar asistencia respecto dos trámites e documentos precisos para reclamar as indemnizacións económicas que lle poidan corresponder ao cidadán pola intervención en procesos xudiciais como testemuñas ou peritos.
  • Subministrar información aos cidadáns sobre a existencia dos servizos de orientación xurídica dependentes dos colexios de avogados no suposto de consultas referidas ao seu ámbito de actuación. En ningún caso a atención e información facilitada entrañará unha interpretación normativa, consideración ou asesoramento xurídicos nin valoración económica ningunha sobre os distintos tipos de procedemento.
  • Recibir as suxestións e queixas formuladas polos cidadáns para mellorar a atención aos usuarios ou a calidade do servizo prestado, así como as queixas por dilacións, atención incorrecta ou calquera outra cuestión relativa ao funcionamento dos órganos ou oficinas xudiciais.
  • Prestar asistencia ás vítimas de delitos e faltas, facilitando información sobre as posibilidades de obter a través do proceso penal a restitución, a reparación do dano e a indemnización dos prexuízos materiais e morais, así como información sobre o exercicio dos seus dereitos en relación co proceso penal. Tamén comprenderá a información sobre as axudas e medidas de asistencia ás vítimas establecidas polos poderes públicos.
  • Facilitar orientación ás vítimas de delitos en relación cos servizos sociais e recursos públicos dispoñibles para a súa atención.
  • Facilitar os documentos e formularios aprobados polo Consello Xeral do Poder Xudicial, así como aqueles confeccionados pola Xunta de Galicia en materia de xustiza.