Rexistro Civil en Liña (Inforeg)

"A aplicación de Inforeg é o sistema que xestiona de forma centralizada os rexistros civís municipais, xulgados de paz e o Rexistro Civil central"

A modernización do Rexistro Civil busca aproveitar o potencial que ofrecen as Tecnoloxías da Información e Comunicación para lograr un servizo máis moderno e eficaz nos rexistros civís e xulgados de paz. Para lograr este obxectivo, contémplanse varias actuacións que permitirán mellorar a eficacia dos procesos de inscrición e certificación. Algunhas das accións máis destacadas son:

  • Dixitalización de expedientes de Nacionalidade.
  • Dixitalización dos libros manuscritos nos rexistros municipais.
  • Dixitalización e gravación dos Rexistros Civís.
  • Optimización do proceso de gravación dos datos de cada inscrición e o envío de toda a información para a súa integración na aplicación informática de xestión de inscricións rexistrais do Ministerio de Xustiza (Inforeg).

A aplicación de Inforeg é o sistema que xestiona de forma centralizada os rexistros civís municipais, xulgados de paz e o Rexistro Civil central. As súas funcionalidades principais van dirixidas á utilización de tratamentos de textos na redacción dos asentos rexistrais, o almacenamento electrónico dos datos e permitir a conexión dos datos sobre unha mesma persoa inscritos en seccións diferentes de diversos Rexistros civís.

Tamén facilita a transmisión masiva de datos de utilidade pública aos organismos públicos que teñan interese neles, con pleno respecto aos límites legais sobre publicidade restrinxida, protección de datos persoais e ao dereito á intimidade persoal e familiar.

O proceso de implantación do sistema Inforeg na comunidade autónoma de Galicia é o resultado dun convenio de colaboración entre a empresa estatal Red.es, o Ministerio de Xustiza e a Xunta de Galicia.

Actualmente a totalidade dos rexistros civís e o 99% dos xulgados de paz utilizan o sistema para a realización dos asentos rexistrais.