Matrimonios

"A inscrición de matrimonio en forma civil requirirá a tramitación dun expediente previo no que os contraentes acrediten o cumprimento dos requisitos de capacidade e a inexistencia de impedimentos ou a súa dispensa"

No ordenamento xurídico español, os efectos civís do matrimonio canónico ou civil prodúcense dende a súa celebración. Para que os efectos sexan recoñecidos abondará a inscrición do matrimonio. A inscrición de todo matrimonio fai fe do acto do matrimonio e da data, hora e lugar en que se contrae.

A inscrición do matrimonio en forma relixiosa poderá facerse mediante a simple presentación de copia da acta sacramental ou certificación eclesiástica da igrexa ou confesión respectiva ante o Rexistro Civil onde se celebrase o matrimonio.

A inscrición de matrimonio en forma civil requirirá a tramitación dun expediente previo no que os contraentes acrediten o cumprimento dos requisitos de capacidade e a inexistencia de impedimentos ou a súa dispensa, de acordo co previsto legalmente. Se se cumpren os requisitos, a celebración do matrimonio civil dispón de dúas opcións:

  • Nun xulgado-rexistro civil. Neste caso, a acta de celebración de matrimonio civil é a propia inscrición, que será asinada polo encargado do Rexistro Civil, os contraentes, as testemuñas e o secretario.
  • Nun concello. Neste caso, a acta de matrimonio será remitida directamente ao Rexistro Civil do municipio no que se celebrou o matrimonio, sendo este rexistro quen inscribirá o matrimonio.

O matrimonio celebrado ante autoridade estranxeira poderá acceder ao Rexistro Civil español mediante a inscrición da certificación correspondente, sempre que teña eficacia conforme ao previsto no ordenamento xurídico.

Os formularios de cada un dos Rexistros Civís pódense descargar dende esta web no espacio de cita previa, e deben ser cumprimentados e presentados, xunto coa documentación pertinente, ante o Rexistro Civil ou órgano competente.