Matrimonios

"A inscrición de matrimonio en forma civil requirirá a tramitación dun expediente previo no que os contraentes acrediten o cumprimento dos requisitos de capacidade e a inexistencia de impedimentos ou a súa dispensa"

No ordenamento xurídico español, os efectos civís do matrimonio canónico ou civil prodúcense dende a súa celebración. Para que os efectos sexan recoñecidos abondará a inscrición do matrimonio. A inscrición de todo matrimonio fai fe do acto do matrimonio e da data, hora e lugar en que se contrae.

A inscrición do matrimonio en forma relixiosa poderá facerse mediante a simple presentación de copia da acta sacramental ou certificación eclesiástica da igrexa ou confesión respectiva ante o Rexistro Civil onde se celebrase o matrimonio.

A inscrición de matrimonio en forma civil requirirá a tramitación dun expediente previo no que os contraentes acrediten o cumprimento dos requisitos de capacidade e a inexistencia de impedimentos ou a súa dispensa, de acordo co previsto legalmente. Se se cumpren os requisitos, a celebración do matrimonio civil dispón de dúas opcións:

  • Nun xulgado-rexistro civil. Neste caso, a acta de celebración de matrimonio civil é a propia inscrición, que será asinada polo encargado do Rexistro Civil, os contraentes, as testemuñas e o secretario.
  • Nun concello. Neste caso, a acta de matrimonio será remitida directamente ao Rexistro Civil do municipio no que se celebrou o matrimonio, sendo este rexistro quen inscribirá o matrimonio.

O matrimonio celebrado ante autoridade estranxeira poderá acceder ao Rexistro Civil español mediante a inscrición da certificación correspondente, sempre que teña eficacia conforme ao previsto no ordenamento xurídico.

Os principais formularios sobre matrimonio pódense descargar desde este sitio web.