Defuncións

"A inscrición da defunción dunha persoa dá fe do seu falecemento e nela debe constar a identidade do falecido, a data, a hora e lugar no que aconteceu a morte"

A inscrición da defunción dunha persoa dá fe do seu falecemento e nela debe constar a identidade do falecido, a data, a hora e lugar no que aconteceu a morte.

Se houbese indicios de morte violenta ou en calquera caso en que deban incoarse dilixencias xudiciais, deberá aterse ao indicado pola autoridade xudicial correspondente.

A inscrición realízase mediante unha declaración documentada en formulario oficial, xunto con certificado médico de defunción, de quen teña coñecemento da morte, os servizos funerarios en representación da familia ou os servizos hospitalarios onde se producise a morte. Esta declaración presentarase antes do enterramento no Rexistro Civil do municipio onde se tivese producido o falecemento.

Os formularios de cada un dos Rexistros Civís pódense descargar dende esta web no espacio de cita previa, e deben ser cumprimentados e presentados, xunto coa documentación pertinente, ante o Rexistro Civil ou órgano competente.