Participación no tribunal do xurado

As principais fases da participación dun cidadán nun tribunal do xurado, dende o momento no que foi seleccionado, son:

A participación como xurado será retribuída e indemnizada na forma e contía que se regula no Real Decreto 385/1996, do 1 de marzo, polo que se establece o réxime retributivo e de indemnización do desempeño das funcións de xurado.

Segundo a última actualización, aprobada por Acordo do Consello de Ministros do 14 de xullo de 2006, a retribución diaria ascende a 67 euros. Os gastos de aloxamento e manutención, no caso de que fose necesario, ascende a 65,97 euros o aloxamento e a 18,70 a comida e a cea.