Destinatarios

Segundo a normativa vixente, teñen dereito á prestación da asistencia xurídica gratuíta:

  • Os cidadáns españois, os nacionais dos demais estados membros da Unión Europea e os estranxeiros que se encontren en España, cando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  • As entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social.
  • As seguintes persoas xurídicas cando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:
  • Na orde Social, os traballadores e beneficiarios do sistema de Seguridade Social, tanto para a defensa en xuízo coma para o exercicio de accións para a efectividade dos dereitos laborais nos procedementos concursais. Así mesmo, o dereito á asistencia xurídica gratuíta recoñécese os traballadores e beneficiarios da Seguridade Social para os litixios que sobre esta materia se tramiten ante a os traballadores e beneficiarios do sistema de Seguridade Social, tanto para a defensa en xuízo coma para o exercicio de accións para a efectividade dos dereitos laborais nos procedementos concursais. Así mesmo, o dereito á asistencia xurídica gratuíta recoñécese os traballadores e beneficiarios da Seguridade Social para os litixios que sobre esta materia se tramiten ante a orde Contenciosa-Administrativa.
  • Na orden Contencioso-Administrativo, así como na vía administrativa previa, cidadáns estranxeiros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar terán dereito á asistencia letrada e á defensa e representación gratuíta nos procedementos que poidan levar á denegación da súa entrada en España, á súa devolución ou expulsión do territorio español, e en todos os procedementos en materia de asilo.
  • Nos litixios transfronteirizos en materia Civil e Mercantil, as persoas físicas contempladas no Capítulo VIII da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, nos termos que nel se establecen.

Para ser destinatario ou beneficiario deste dereito deberá tramitar e encher a solicitude de asistencia xurídica gratuíta (PDF)