Marco normativo

A asistencia xurídica gratuíta é un dereito fundamental recoñecido pola Constitución Española e desenvolvido pola Lei Orgánica do Poder Xudicial. A regulación específica está establecida pola Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.

O obxectivo desta normativa é regular un sistema de xustiza gratuíta que permita aos cidadáns que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, proverse dos profesionais necesarios para acceder á tutela xudicial efectiva e ver axeitadamente defendidos os seus dereitos e intereses lexítimos.

O principal marco normativo do dereito de asistencia xurídica gratuíta en Galicia recóllese nas seguintes disposicións:

Ligazóns relacionadas