Xuíces de paz

"Son xuíces legos, non profesionais, que levan a cabo funcións xurisdicionais e que integran o Poder Xudicial durante o tempo que están a desempeñar este cargo. Teñen deber de residir na poboación onde teña a súa sede o xulgado de Paz"

Os xuíces de paz son xuíces legos, non profesionais, que levan a cabo funcións xurisdicionais e que integran o Poder Xudicial durante o tempo que están a desempeñar este cargo. Os xuíces de paz teñen deber de residir na poboación onde teña a súa sede o xulgado de Paz salvo autorización do TSXG.

Están á cabeza dos xulgados de Paz en todos aqueles municipios onde non exista un xulgado de Primeira Instancia e Instrución, e exercerán a súa xurisdición en dito o termo municipal.

A idade de xubilación non é requisito esixible aos candidatos a xuíz de paz, que non están unidos por unha relación funcionarial nin de emprego coa Administración, senón que abonda con que o candidato acredite suficientemente a inexistencia de impedimento físico ou psíquico para o cargo.

Os xuíces de paz e os seus substitutos serán nomeados para un período de catro anos pola Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O nomeamento recaerá nas persoas elixidas polo respectivo concello.

Os xuíces de paz están suxeitos a responsabilidade civil, penal e disciplinaria nos casos e coas garantías establecidas na Lei Orgánica do Poder Xudicial, no que lles sexa aplicable.

Na comunidade autónoma hai un total de 270 xulgados deste tipo. No Directorio de Órganos Xudiciais pódese consultar a súa distribución dos Xulgados de Paz por municipios e provincias.

Requisitos para ser xuíz de paz

Os requisitos básicos para ser xuíz de paz son:

  • Ser cidadán español.
  • Ser maior de idade.
  • Non ter causa de incapacidade ou de incompatibilidade para desempeñar funcións xudiciais, aínda que pode ter a súa propia actividade profesional ou mercantil e non é necesario que dispoña do título de licenciado en Dereito.
  • Ser nomeado seguindo procedemento establecido legalmente.