Baixas dos mutualistas por coronavirus

27/3/2020 - Cando un mutualista deba permanecer en illamento por sospeita de síntomas compatibles con COVID-19 e non poida saír do seu domicilio, debe chamar aos teléfonos específicos da súa comunidade autónoma, previstos para información sobre coronavirus.

Os partes de Incapacidade Temporal derivados da infección por coronavirus (por illamento preventivo ou por padecer a enfermidade) deben ser cumprimentados polos médicos de atención primaria dos servizos públicos de saúde en caso de adscrición do mutualista ao servizo público de saúde da comunidade autónoma, ou polos médicos de atención primaria das entidades médicas no caso de mutualistas adscritos a entidades aseguradoras.

Estes partes de baixa pódense expedir con posterioridade con efectos retroactivos para evitar que o paciente se vexa obrigado a acudir a un centro de saúde ou a unha consulta privada. En todo caso, aconséllase comunicar esta circunstancia ao órgano de persoal que corresponda, segundo os casos (TSX, Fiscalía, Ministerio de Xustiza, ou Consellería competente das CCAA).

Os códigos para utilizar son os indicados para este procedemento especial polo Ministerio de Sanidade son os seguintes:

  • Se se usa a CIE 10 É: Contacto ou exposición Z20.828, e no caso de infección por coronavirus B34.2
  • Se se usa a CIE 9 MC: Contacto ou exposición V01.79, e no caso de infección por coronavirus 079.82