Guías informativas e formularios

De acordo cos principios de transparencia, información e atención axeitada, os usuarios poden descargar distintos documentos e modelos de utilidade para o cidadán sobre os dereitos das persoas con minusvalías e a súa protección xurídica, solicitude de xuízo verbal ou petición de inicio de proceso monitorio.