Expurgo de documentos xudiciais

O Real Decreto 937/2003, de modernización dos arquivos xudiciais, regulou a organización e funcionamento dos arquivos xudiciais, así como o procedemento a través do cal se efectúa o expurgo da documentación xudicial.

O propósito deste real decreto foi o de crear un sistema de xestión e custodia da documentación xudicial cara a desconxestionar o espazo físico de xulgados e tribunais co propósito de crear unha oficina xudicial máis áxil, rápida e cunha correcta atención ao cidadán. Ao mesmo tempo, regulou o establecemento de criterios para garantir a conservación dos documentos que poidan ter valor histórico Xurídico ou administrativo co obxecto de integrarse no Patrimonio Documental e Bibliográfico. 

Segundo o artigo 1 do Real Decreto 937/2003, enténdese por expurgo o procedemento a través do cal se determina cando un documento perde toda a súa utilidade ou, polo contra, se ha de conservar.

No marco das competencias autonómicas, publicouse o Decreto 46/2009, co obxecto de establecer o número e demarcación dos arquivos xudiciais territoriais de Galicia, determinar a súa sede e a composición da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial.

A Orde do 4 de setembro de 2012, estableceu as normas e modelos de transferencia da documentación xudicial e determinou o inicio das actividades dos Arquivos Territoriais e da Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial na comunidade autónoma.

Con data 13 de febreiro de 2013 constitiuse a Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia, órgano colexiado de natureza administrativa, que ten como misión a de determinar a exclusión ou eliminación dos expedientes procesuais ou gubernativos do patrimonio documental ou, en caso contrario, a transferencia destes á Administración competente en materia de patrimonio histórico.

No ano 2013 iniciáronse os traballos nos órganos piloto (Sala do Social do TSXG e Seccións 3ª e 4ª da Audiencia Provincial de Pontevedra), dando lugar á elaboración das primeiras relacións documentaise dos estudos das respectivas series.

En 2014 prodúcese o primeiro acordo da Xunta de Expurgación no que se decide a eliminación de máis de 12.000 expedientes (DOG 05/06/2014).

En 2015 xeneralizase a elaboración de series documentais nos diversos órganos xudiciais da comunidade autónoma e a Xunta de Expurgación acada un novo acordo, que afecta a máis de 190.000 expedientes (DOG 04/08/2015).

Normativa

Estudos de identificación e valoración de series