Indemnización ás testemuñas

"Toda testemuña ten dereito a percibir unha indemnización, polos gastos que lle poida ocasionar a realización da comparecencia para prestar a súa declaración"

Toda testemuña ten dereito a percibir unha indemnización, polos gastos que lle poida ocasionar a realización da comparecencia para prestar a súa declaración. Esta indemnización ten as seguintes particularidades:

 • Nos procedementos civís, as testemuñas que comparezan por citación ante o tribunal terán dereito a obter unha indemnización polos gastos e prexuízos que a súa comparecencia lles orixinase.
  • A devandita indemnización será a cargo da parte que lle propuxese como testemuña. Se varias partes propuxesen unha mesma testemuña, o importe da indemnización ratearase entre elas.
  • O importe da indemnización fixarao o secretario xudicial, tendo en conta os datos e circunstancias persoais que se tivesen achegado, unha vez finalizado o xuízo ou a vista.
  • Se a parte ou partes que deban pagar a devandita indemnización non o fixesen no prazo de 10 días dende a firmeza do decreto, a testemuña poderá acudir directamente ao procedemento de prema.
  • Se a testemuña foi proposta polo Ministerio Fiscal ou a parte que o propón ten recoñecido o beneficio de asistencia xurídica gratuíta, o pagamento da indemnización corresponderalle á Administración, sempre e cando non exista condena en custos á parte condenada.
  • Se posteriormente, se produce condena en costas, poderá esixirse do condenado o importe da indemnización previamente satisfeita á testemuña.
 • Nos procedementos penais, as testemuñas que realicen a declaración ante o tribunal tamén terán dereito a unha indemnización, sempre que a reclamaren.
  • En caso de que o chamamento se produza por solicitude de parte, a devandita indemnización será a cargo da parte que lle propuxese como testemuña.
  • Se posteriormente, se produce condena en costas, corresponderá á parte condenada en custas o pagamento da indemnización.
  • A Administración asumirá o pagamento da indemnización en caso de que a parte obrigada ao pagamento teña recoñecido o dereito de asistencia xurídica gratuíta, sexa declarada insolvente ou cando as costas sexan declaradas de oficio.
  • A indemnización fixaraa o secretario xudicial mediante decreto e abranguerá os gastos de viaxe e o importe dos salarios deixados de percibir pola testemuña a causa da súa comparecencia.