Indemnización ás testemuñas

"Toda testemuña ten dereito a percibir unha indemnización, polos gastos que lle poida ocasionar a realización da comparecencia para prestar a súa declaración"

Toda testemuña ten dereito a percibir unha indemnización, polos gastos que lle poida ocasionar a realización da comparecencia para prestar a súa declaración. Esta indemnización ten as seguintes particularidades:

 • Nos procedementos civís, as testemuñas que comparezan por citación ante o tribunal terán dereito a obter unha indemnización polos gastos e prexuízos que a súa comparecencia lles orixinase.
  • A devandita indemnización será a cargo da parte que lle propuxese como testemuña. Se varias partes propuxesen unha mesma testemuña, o importe da indemnización ratearase entre elas.
  • O importe da indemnización fixarao o secretario xudicial, tendo en conta os datos e circunstancias persoais que se tivesen achegado, unha vez finalizado o xuízo ou a vista.
  • Se a parte ou partes que deban pagar a devandita indemnización non o fixesen no prazo de 10 días dende a firmeza do decreto, a testemuña poderá acudir directamente ao procedemento de prema.
  • Se a testemuña foi proposta polo Ministerio Fiscal ou a parte que o propón ten recoñecido o beneficio de asistencia xurídica gratuíta, o pagamento da indemnización corresponderalle á Administración, sempre e cando non exista condena en custos á parte condenada.
  • Se posteriormente, se produce condena en costas, poderá esixirse do condenado o importe da indemnización previamente satisfeita á testemuña.
 • Nos procedementos penais, as testemuñas que realicen a declaración ante o tribunal tamén terán dereito a unha indemnización, sempre que a reclamaren.
  • En caso de que o chamamento se produza por solicitude de parte, a devandita indemnización será a cargo da parte que lle propuxese como testemuña.
  • Se posteriormente, se produce condena en costas, corresponderá á parte condenada en custas o pagamento da indemnización.
  • A Administración asumirá o pagamento da indemnización en caso de que a parte obrigada ao pagamento teña recoñecido o dereito de asistencia xurídica gratuíta, sexa declarada insolvente ou cando as costas sexan declaradas de oficio.
  • A indemnización fixaraa o secretario xudicial mediante decreto e abranguerá os gastos de viaxe e o importe dos salarios deixados de percibir pola testemuña a causa da súa comparecencia.

Documentación

Para percibir o pagamento da indemnización e necesario presentar a seguinte documentación:

 • Certificación de asistencia que debe emitir o secretario xudicial do xulgado ou tribunal cubrindo o correspondente formulario, no que deben constar os datos persoais da testemuña, conta bancaria e os conceptos a indemnizar. O secretario xudicial do xulgado asinará o devandito formulario certificando así a intervención da testemuña.
 • Xunto o formulario, a testemuña deberá achegar a seguinte documentación:
  • En concepto de gastos de desprazamento, os billetes correspondentes ao medio de transporte público utilizado. En caso de utilización de vehículo particular, deberá achegar os xustificantes das peaxes de autoestrada, ademais dos datos da matrícula e permiso de circulación. Excepcionalmente aboaranse viaxes en ambulancia ou taxi, sendo necesario achegar o certificado médico que xustifique a necesidade de utilización dese medio de transporte.
  • En concepto de gastos de manutención, deberanse achegar as facturas detalladas do establecemento.
  • En concepto de salarios deixados de percibir, no suposto de traballadores autónomos, deberán achegar copia compulsada do pagamento fraccionado do RPF- modelo 130. No caso de traballadores membros de cooperativas laborais, deberán achegar certificado acreditativo da sociedade.
  • En concepto de indemnizacións para acompañantes de testemuñas, teñen dereito á indemnización por calquera dos conceptos indicados nos puntos anteriores sempre que a testemuña sexa menor de idade ou incapacitada para trasladarse autonomamente.

Toda a documentación indicada se presentará en xulgado ou tribunal competente nese procedemento xudicial e posteriormente tramitarase ante a Dirección Xeral de Xustiza. O pagamento das cantidades que resulten realizarase por transferencia bancaria.