COLEXIOS PROFESIONAIS

Servizos de garda

Todos os colexios de avogados teñen establecidos uns servizos de garda que garante a asistencia e defensa ao detido durante a detención e a realización das primeiras dilixencias de instrución criminal que resulten procedentes, así como para a asistencia letrada a quen se lle atribúa un delito nun atestado policial, fose detido ou non.

Estes servizos de garda débense prestar con periodicidade diaria, e débense incorporar a estes, en situación de dispoñibilidade ou de presenza física, todos os letrados que o integren, conforme ao réxime establecido polo colexio respectivo. Excepcionalmente, naqueles colexios nos que a reducida dimensión das súas actividades ou outras características así o aconsellen, poderase establecer servizos de garda con diferente periodicidade.

Con carácter de especialidade, para a orientación xurídica, defensa e asistencia letrada inmediata das mulleres vítimas de violencia de xénero débese establecer en cada colexio de avogados unha garda de dispoñibilidade constituída por letrados especializados na defensa das vítimas de violencia de xénero.

O réxime de gardas, así como o número de letrados que integran cada servizo de garda determinarase en función do volume delitigiosidad, ámbito territorial, características xeográficas ou situación e distancia dos centros de detención.