Mediación familiar intraxudicial

"A mediación permite dar unha mellor resposta naqueles litixios en que as partes implicadas requiren manter unha relación posterior á resolución do conflito"

A mediación, a través do diálogo e o entendemento, permite dar unha mellor resposta naqueles litixios en que as partes implicadas requiren manter unha relación posterior á resolución do conflito, polo que se presenta como un mecanismo apto na resolución das controversias de familia.

A implantación en Galicia da mediación moderna tivo lugar coa entrada en vigor da Lei 4/2001 de mediación familiar en Galicia (LMFG), e desenvolveuse mediante o Decreto 159/2003, polo que se regulou a figura do mediador, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta.

O carácter multidisciplinar do equipo mediador (xuristas, que explican ás partes a lexislación aplicable á súa relación e ao mesmo tempo as necesidade e particularidades do proceso, e psicólogos, que axudan a resolver os problemas de achegamento e enfoque das partes acadando o clima necesario apra a negociación) permite orientar ás persoas que teñan iniciado un procedemento xudicial como resultado dun conflito familiar, para conseguir unha solución satisfactoria ás súas controversias, habida conta da necesaria relación posterior á resolución do conflito que han de manter por ter intereses comúns, considerando as necesidades de cada membro de familia e especialmente dos nenos.

Para levar a práctica esta actuación, a Xunta ten subscritos diversos convenios co Consello Xeral do Poder Xudicial, a Fiscalía Superior da Comunidade Autónoma, os colexios de avogados e psicólogos, e a Universidade, para ofrecer o devandito servizo á cidadanía.

 • Servizo de mediación familiar intraxudicial de Santiago de Compostela
 • Servizo de mediación familiar intraxudicial de Ourense
 • Servizo de mediación familiar intraxudicial de Vigo
 • Servizo de mediación familiar intraxudicial de Lugo
 • Servizo de mediación familiar intraxudicial da Coruña
 • Servizo de mediación familiar intraxudicial de Pontevedra

 

 Xulgados que ofrecen mediación familiar intraxudicial:

 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 3 da Coruña
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 10 da Coruña
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 6 (Familia) de Santiago de Compostela
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 6 (Familia) de Ourense
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 5 (Familia) de Vigo
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 12 (Familia) de Vigo
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 1 de Lugo
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 2 de Lugo
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 3 de Lugo
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 4 de Lugo
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 5 de Lugo
 • Xulgado de Primeira Instancia Núm. 5 (Familia) de Pontevedra

 

 Xulgados que derivan a mediación no ámbito penal:

 • Xulgados de Instrución núm. 1, 2 e 3 de Santiago de Compostela
 • Xulgados do Penal núm. 1 e 2 de Santiago de Compostela

 

Servizos de mediación familiar intraxudicial: tratan asuntos que xa teñen iniciado un proceso xudicial, sendo o xulgado que está a tramitalo o que deriva o caso ao servizo de mediación.

 • Servizo de Mediación Familiar da Coruña
  Rúa Fernández Tapia, 11 baixo
  15005 A Coruña
  Tfno. 981 126 090
  Fax: 981 120 480
  icacor.media@icacor.es
  http://mediacion.icacor.es
 • Equipo Mediación Intraxudicial Santiago de Compostela
  Rúa Madrid 2-4 - Edificio EGAP
  15707 Santiago de Compostela
  Tfnos. 690 846 784 - 659 487 138
  equipomediacion@hotmail.com
 • Equipo de Mediación Familiar Ourense
  Pza. Concepción Arenal s/n, 1º (antigo edificio da Cámara da Propiedade)
  Cristina Nespereira Mira, avogada, e José A. Varela Alonso, psicólogo.
  Tfno. 988 386 934
  familiar@justicia.es
 • Universidade de Vigo
  Tfno.  65 0911 694
  mediacionfamiliarvigo@uvigo.es
 • Gabinete de Orientación Familiar dependente da Consellería de Traballo e Benestar en Lugo