Recursos económicos

Axudas periódicas para mulleres vítimas de violencia de xénero
Artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento da violencia de xénero.
Xunta de Galicia. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Secretaría Xeral da Igualdade
DOG de 01/04/2015

Axuda de pago único para mulleres vítimas de violencia de xénero
Artigo 27 da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero
Xunta de Galicia. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Secretaría Xeral da Igualdade
DOG de 01/04/2015

Indemnización para mulleres vítimas de violencia de xénero

Artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento da violencia de xénero
Xunta de Galicia. Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Secretaría Xeral da Igualdade
DOG de 01/04/2015

Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA)

Prestación pública destinada a garantir recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, así como a acadar progresivamente a súa autonomía e integración social e laboral, mediante o dereito e o deber de participar en procesos de inserción con apoio técnico e financeiro do Sistema galego de servizos sociais e do Sistema público de emprego de Galicia.  
Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar

Renda activa de inserción (RAI)
Programa xestionado polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), coa colaboración dos Servizos Públicos de Emprego das Comunidades Autónomas, para á inserción laboral de colectivos con especiais dificultades na incorporación ao mercado de traballo e con necesidades económicas: ao que poden acceder as vítimas de violencia de xénero ou doméstica.
Ministerio de Traballo. Servizo Público de Emprego. Oficinas de Emprego

Axudas económicas para vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual

  • BOE de 12 /12/1995-Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Seguridade Social. Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos
  • BOE de 27/05/1997-Ministerio da Presidencia

Prestacións para persoas con discapacidade

Pensións non contributivas

  • Pensión non contributiva de invalidez: para discapacitados con grao igual o superior al 65%, asegura a todos os cidadáns en situación de invalidez e en estado de necesidade unha prestación económica, asistencia médico - farmacéutica gratuíta e servizos sociais complementarios, aínda que non se cotizou ou se fixo de forma insuficiente para ter dereito a unha pensión contributiva
  • Pensión non contributiva de xubilación

Bono de alugueiro social

Desde xaneiro de 2016 está operativo o bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con dificultades para asumir o custo do arrendamento dunha vivenda e que, no momento da solicitude, se atopen residindo nun recurso de acollida dos integrados na rede galega de acollida para este colectivo e adscritos a unha administración pública.