Recursos asistenciais para menores

Recursos asistenciais da Administración da Xunta de Galicia

Ligazóns de asistencia inmediata

  • Liña de axuda á infancia: teléfono 116111: poden chamar os nenos e nenas e calquera persoa que saiba dunha situación de maltrato infantil ou falta da atención correcta
  • Equipo técnico do menor: existen nas Xefaturas Territoriais da Xunta de Galicia

Outras ligazós de interese:

Recursos asistenciais da Administración do Estado

Ligazóns de interese:

  • Maltrato infantil: Protocolo básico de intervención contra o maltrato infantil no ámbito familiar
  • Menores extranxeiros: Protocolo sobre determinadas actuacións en relación cos Menores Estranxeiros Non Acompañados