AVOGADOS E PROCURADORES

Dereitos, obrigas e réxime disciplinario

"Os avogados e procuradores de oficio teñen o deber de desempeñar as súas funcións de asistencia e representación de forma real e efectiva ata a terminación do proceso na instancia xudicial de que se trate"

Os principais dereitos ou facultades dos avogados e procuradores son:

  • O dereito á retribución total dos seus honorarios pola asistencia, defensa e representación realizadas en todos aqueles procesos nos que os seus clientes teñan recoñecido o dereito á asistencia xurídica gratuíta. Estas retribucións serán con cargo aos fondos públicos da Xunta de Galicia.
  • Na orde Penal, os avogados designados contan coa facultade de escusarse da defensa, sempre que xustifiquen que concorre un motivo persoal e xusto. A apreciación do motivo de escusa será valorado polo decano do seu colexio de avogados.
  • Se na sentenza que poña fin ao proceso houbese pronunciamento sobre costas, a favor de quen obtivo o recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta ou de quen o tivera legalmente recoñecido, deberá aboar a parte contraria as costas causadas na defensa daquela.

Obrigas

Os avogados e procuradores de oficio teñen obrigas inherentes á súa designación, como son:

  • Deber de desempeñar as súas funcións de asistencia e representación de forma real e efectiva ata a terminación do proceso na instancia xudicial de que se trate e, se é o caso, a execución das sentenzas, se as actuacións procesuais nesta se producisen dentro dos dous anos seguintes á resolución xudicial ditada na instancia, sen prexuízo do efecto das causas de renuncia ou escusa previstas legalmente.
  • Obtido o pagamento polos profesionais designados de oficio conforme ao establecido regulamentariamente, estes estarán obrigados a devolver as cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos pola súa intervención no proceso.
  • Para o cálculo dos seus honorarios e dereitos en xustiza gratuíta, os profesionais están obrigados a seguir as normas sobre honorarios de avogados de cada colexio, así como os aranceis dos procuradores vixentes no momento da substanciación do proceso.

Réxime disciplinario

O réxime disciplinario dos avogados e procuradores dos servizos de asistencia xurídica gratuíta réxese polas mesmas regras establecidas con carácter xeral para o desempeño das devanditas profesións, coas seguintes especialidades:

  • A indebida percepción de honorarios, dereitos ou beneficios económicos terá sempre a consideración de falta moi grave.
  • A imposición de sancións por infraccións graves ou moi graves, relacionadas coas actuacións desenvolvidas en materia de asistencia xurídica gratuíta, levará aparellada, en todo caso, a exclusión do profesional dos servizos de asistencia xurídica gratuíta.
  • Como consecuencia de queixas ou denuncias formuladas polos usuarios dos servizos de asistencia xurídica gratuíta, e cando a gravidade dos feitos denunciados así o aconselle, poderá acordarse a separación preventiva do servizo do profesional presuntamente responsable daqueles feitos, por un período máximo de seis meses ata tanto resólvase o expediente disciplinario incoado para o efecto.